HAIL

Hail Barstool

Dimensions:

W: 17.5″

D: 15.5″

H: 41.5″