GRANITE TABLETOPS

 

Stock Sizes:

24″ x 30″ 24″ round
30″ x 30″ 30″ round
30″ x 42″ 36″ round
30″ x 48″ 48″ round
30″ x 60″ 54″ round
30″ x 72″
36″ x 36″
Granite Table Corner

 

Uba-Tuba (II)

Giallo Gold

Black Galaxy

 Uba Tuba  Giallo Gold  Black Galaxy

Tan Brown

Giallo Fiorito

Kashmir White

 Tan Brown  Giallo Fiorito Kashmir White

 CLICK HERE TO SEE GRANITE PLYWOOD CORE DIAGRAM